معدن ها، مرجع اطلاع رسانی و معاملات معدن با هدف شناسایی وارائه فرصتهای سرمایه گذاری ناب و تمرکز بر شفاف سازی فضای معاملاتی معادن کشور، نسبت به کشف و پیشنهاد پتانسیل های موجود پا به عرصه حضور نهاد.

اخبار و مقالات

آگهی های ویژه

خانه معدن استان آذربایجان غربی گشايش يافت.

جلسه هییت رییسه خانه معدن استان صبح روزچهارشنبه ۱۸/۹/۹۴درمحل اتاق بازرگانی صنایع معادن وکشاورزی ارومیه باحضورنایب رییس اتاق مذکوراعضای هییت رییسه خانه معدن وآقای مهندس حامدی تشکیل گردید.

دراین جلسه نایب رییس محترم اتاق ضمن تشکرازحاضرین براهمییت همکاری بیشتراتاق وخانه معدن استان باتوجه به حضورمدیران توانمندمعدنی درهییت رییسه خانه معدن تاکیدنمودند.

سپس آقای مهندس حامدی براهمییت ونقش خانه معدن درپیگیری مسایل فعالین معدن استان مطالبی بیان نمودند.

سپس هریک ازاعضانقطه نظرات خودرابیان نمودند. درادامه انتخابات اعضای هییت رییسه انجام وآقای مهندس کسیانی بسمت رییس خانه معدن استان انتخاب شدندواساسنامه خانه استان مصوب گردیدوجهت ثبت به سازمان ثبت شرکتها ارسال گردید.

 

تاریخ انتشار خبر:                                        منبع: خانه معدن ايران

94/09/18