معدن ها، مرجع اطلاع رسانی و معاملات معدن با هدف شناسایی وارائه فرصتهای سرمایه گذاری ناب و تمرکز بر شفاف سازی فضای معاملاتی معادن کشور، نسبت به کشف و پیشنهاد پتانسیل های موجود پا به عرصه حضور نهاد.

اخبار و مقالات

آگهی های ویژه

ایمیدرو برای فروش 104 هزار تن باتس موجود در شرکت آلومینیوم المهدی فراخوان داد.
به گزارش روابط عمومی سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران، این سازمان با برگزاری مزایده بین المللی عمومی یک مرحله ای، در نظر دارد 104 هزار تن باتس موجود در شرکت آلومینیوم المهدی را به اشخاص حقوقی واگذار کند.

متقاضیان ذی صلاح و متمایل به شرکت در مزایده مذکور می توانند پس از واریز 10 میلیون ریال به حساب شماره 0108257130004 (به نام سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران) بانک ملی ایران شعبه فردوسی، با در دست داشتن فیش واریزی و معرفی نامه کتبی، به دبیرخانه کمیسیون معاملات سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران مرجعه کنند.

زمان «دریافت اسناد» از روز سه شنبه مورخ 11 اسفند 94 تا پایان وقت اداری روز چهارشنبه مورخ 19 اسفند 94 و زمان «تحویل اسناد» تا پایان وقت اداری روز دوشنبه مورخ 23 فروردین 95 در محل دبیرخانه کمیسیون معاملات سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران است.
مدت اعتبار پیشنهاد نیز 3 ماه از تاریخ ارائه در نظر گرفته شده است.

 

 

 

تاریخ انتشار: 94/12/5                                                                                                     منبع خبر: ایمیدرو