معدن ها، مرجع اطلاع رسانی و معاملات معدن با هدف شناسایی وارائه فرصتهای سرمایه گذاری ناب و تمرکز بر شفاف سازی فضای معاملاتی معادن کشور، نسبت به کشف و پیشنهاد پتانسیل های موجود پا به عرصه حضور نهاد.

اخبار و مقالات

آگهی های ویژه

-مسؤل معدن يا سرپرست معدن:
شخصي است كه توسط دارنـده پروانـه عمليات به اين سمـت منصوب مي شود و مسـئوليـت كليه عمليات معدن را به عهده دارد .

2-مسئول فني:
طـبق ماده 66 آئين نامه اجـرائي قانـون معـادن مسئـول فني عمليات كسـي است كه اداره كليه امور فني معدن به عهده اوست و توسـط دارنده پروانه عمليـات از ميـان افراد واجـد شـرايـط انتـخاب و به وزارت صنايع و معـادن معـرفي مي شود و طبـق ماده 65 آئـين نامه اجـرائـي ضوابـط و حدود صلاحيت مسـئولين فـني معادن تا تصـويب و اصـلاح قانـون نظام مهنـدسي معـدن توسـط وزارت صنايع و معادن تعيين مي شود .

3-مسئول ايمني:
مسئول ايمني هر معدن نظارت بر ايمني عمليات معدن را به عهده داشته توسط مسئول يا سرپرست معدن به اين سمت منصوب مي شود . طبق ماده 65 آئين نامه اجرائي قانون معادن ضوابط و حدود صلاحيت مسئول ايمني از طريق وزارت كار و امور اجتماعي با هماهنگي وزارت صنايع و معادن تعيين مي شود . جانشين مسئول ايمني نيز تابع همين شرايط است .

4-مهندس ناظر:
شخصي است كه طبق ماده 69 آئين نامه اجرائي قانون معادن تعيين مي شود و از طرف وزارت صنايع و معادن مامور نظارت و كنترل عمليات معدني است.

5-پروانه اكتشاف – پروانه بهره برداري :
طبق مواد مندرج در قانون معادن و آئين نامه اجرائي آن تعريف مي شود.

6- تونل:
حفاري زيرزميني افقي يا تقريباً افقي است .

7-تونل شيب دار :
تونل هايي كه تا حدود 18 درجه شيب داشته باشند.

8- چاه مايل :
حـفاري مايـلي كه به سطـح زمين راه داشـته و داراي شـيب بين 18 درجه تا 90 درجه باشد و براي باربري مورد استفاده قرار مي گيرد.

9- چاه يا چاه قائم :
حفاري قائـم يا با شـيب 90 درجه است كه به سطـح زميـن راه داشـته باشـد و معمولاً براي باربري مورد استفاده قرار مي كيرد.

10- دويل:
حفـاري زيـرزميني شيبـدارو با سطـح مقطع نسبتاً كوچك كه معمولاً به طرف بالا خفاري مي شود و براي منظور هاي مختلف مورد استفاده قرار مي گيرد.

11- پذيرگاه:
محل توقف بارگيري و تحليه واگنها و انجام وظايف مختلف زيرزميني كه معمولاً در محل ارتباط با چاه قائم يا چاه مايل در زيرزمين احداث مي شود .

12- گالري-راهرو:
انواع حفاريهاي زيرزميني و معمولاً با طول زياد است .

13- راه مورب:
به انواع راهروهاي شيبدار راه مورب گفته مي شود .

14- بونكر:
محلي براي تخليه و انباشت سنگ مي باشد .

15- چال:
سوراخي كه در سنگ براي قرار دادن ماده منفجره حفر مي شود.

16- خرجگذاري:
قرار دادن مواد منفجره در داخل چال است .

17- فشنگ:
به هر قطعه ماده منفجره جامد (معمولاً انواع ديناميت) گفته مي شود .

18- آتشباري:
به عمليات خرج گذاري و انفجار مواد منفجره براي تخريب سنگ آتشباري گفته مي شود .

19- آتشبار:
شخصي كه مسئوليت عمليات آتشباري را به عهده دارد .

20- مواد ناريه- مواد منفجره:
موادي كه قابليت انفجار داشته و در معدن براي تخريب سنگ مورد استفاده قرار مي گيرد .

21- گاز ذغال:
گازي كه در كانسارهاي ذغال سنگ همراه با ساير هيدروكربورها وجود دارد و عمدتاً از متان تشكيل شده است . اين گاز چنانچه به نسبت معيني با هوا مخلوط شود قابليت انفجار پيدا مي كند .

22- كليه تجهيزات , دستگاهها و ماشين آلات معدني كه در اين آئين نامه از آنها نام برده شده :
مانند شاول يا بيل مكانيكي , لودر, بلدوزر, پرفراتور, گريدر, واگن , لوكوموتيو , دستگاه گمانه زني , دستگاه سيم برش , بالابر چاه , وينچ و غيره و كليه قسمتها و قطعات آنها مطابق تعاريفي است كه در متون و كتابهاي معدني آورده شده است .
فصل 2 - كليات

ماده 1- منظور از عمليات در اين آئين نامه كليه عمليات معدني (اعم از اكتشاف يا بهره برداري و استخراج معدن) است كه در قانون معادن و آئين نامه اجرائي قانون معادن پيش بيني شده است .

ماده 2- در كليه معادن كه داراي حداقل 25 نفر كارگر باشند , مي بايست يك نفر ذيصلاح به عنوان مسئول ايمني و يك نفر به عنـوان مسئـول بهداـشت حرقه اي به استـناد آئـين نامه كمـيته حفاظت فني و بهدلشـت كار تعيين گردد . بديهي است در معادن كمتر از 25 نفر كارگر وجود يك نفر مسئول ايمني ضروري است اما اين مسئـوليت را مي توان به مسـئول فني واگـذار كرد كه اين تعيـين صلاحيت وي به استـناد آئيـن نامه فوق الذكر خواهد بود .

ماده 3- مسئول ايمني هر معدن به عنوان ناظـر و كنترل كننـده عمليـات و انطباق دادن معدن با بندهاي مندرج در اين آئيـن نامه و ديگر آئين نامه هـاي مصـوب شورايعالي حفاظـت فني تعيين مي گردد , كه با حضور و بازرسي از معدن توصيه ها و پيشنهاد هاي خود را جهت پيشگيري و رفع خطر تذكر داده و در صورت حساسيت موضوع آن را كتـباً به مسـئولين معدن گزارش مي نمايد و در صـورت تشخيـص خطر حتمي برابر مقررات اين آئين نامه تا رفع خطر نسبت به توقف عمليـات در محل خطر اقدام نمايد

ماده - 4 كليه كارگاههاي معدني اعم از سطحي يا زير زميني لازم است در هر شيفت كاري حداقل يك بار توسـط مسئول ايمني يا جانشين وي مورد بازديد قرار گيرد .

ماده 5- قبل از شروع به كار در هر شيفت كاري مسئول ايمني معدن و جانشين او بايد از كارگاه مربوطه بازديد نمايد و پس از اطمينان از ايمن بودن آن به كارگران مجوز ورود داده شود .

ماده 6- وزارت صنايع و معادن مي بايست رونوشـت پروانه هاي اكتـشاف و بهـره بـرداري را به وزارت كار و امور اجتماعي ارسال نمايد و دارنده پروانه اكتشاف يا بهـره برداري مكلف است تـاريخ شـروع عمليـات خود را به وزارتخانه هاي صنايع و معادن و كار و امور اجتماعي (ادارات كل كار و امور اجتماعي)اطلاع دهد.

ماده 7- اكتشاف كننده يا بهره بـردار بايد مدارك مشروحـه زيـر را در سر معـدن نگهداري كرده و براي ارائه به مهندسين ناظر وزارت صنايع و معادن و بازرسان كار وزارت كار و امور اجتـماعي آماده داشته باشد.
الف- پروانه اكتشاف يا پروانه بهره برداري يا كپي آنها .
ب- نقشه محدوده به مقياس حداقل 1 و نقشه بهره برداري به مقياس حداقل 1 و بـراي معادني كه عمليات زير زميني دارند , نقشه به مقياس حداقل 1 از قسمت درون معـدن و همچنين يـك نقشـه از كارگاهها و تأسيسات خارج معدن به مقياس حداقل 1
پ- دفـتر حاوي مشخصات كاركنـان معـدن و استخـراج روزانه طـبق نمونه اي كه وزارت صنـايع و معـادن تعيين خواهد كرد .
ت- دفتر مخصوصي جهت ثبت نظرات و تذكرات و دستوراتي كه در اجراي آئين نامه هاي مربوط نـسبت به طرز كار و رعـايت اصول فنـي و حفاظت و بهداشـت كار و سايـر مواردي كه از طرف مهنـدسين ناظـر وزارت صنايع و معادن و بازرسان كار وزارت كار و امور اجتماعي داده مي شود .
ث“- دفتـر مخصوص ثبـت حـوادث و گزارش اقـدامـات معمـوله طـبـق نمونـه اي كه از طـرف وزارت كار و اموراجتماعي تعيين مي شود .
ج“- دفاتري مخصـوص جهت ثبت كليه اقـدامات ايمنـي و بهداشـت كار كه به ترتـيب تـوسط مسئـول ايمني و مسئول بهداشت حرفه اي كه در اجراي آئين نامه ها و مقررات مربوطه تكميل مي گردد .
چ- آئين نامه ايمني معادن و كليه آئين نامه هاي حفاظت فني و بهداشت كار مصوب شوراي عالي حفاظت فني.
ماده 8- رعايت مفاد كليه مقررات و آئين نامه هاي مصوب شورايعالي حفاظت فني در خصوص نكات ايمني مرتبط با لوازم ,كالا ها و تجهيزات معدني لازم الاجرا است .

تبصره: كليه سفارشات و نكات احتياطي و ايمني كه از طرف سازندگان و توليد كنندگان لوازم , كالاها و تجهيزات معدني توصيه مي شود لازم الاجرا است .

ماده 9- تمام شاغلين در معادن زيرزميني و كارگراني كه با تغيير شغل از قسمتي به قسمت ديگر معدن منتقل ميشوند بايد با راههاي خروجي و اضطراري معدن آشنا شده و آگاهي كامل پيدا كنند .

ماده 10- ورود كليه افراد غير شاغل در معدن منوط به كسب اجازه از سرپرست معدن يا جانشين وي مي باشد .

ماده 11- ورود و كار در كارگاهها و معادن زيرزميني متروكه منوط به كسب مجوز از سرپرست معدن يا مسئول ذيربط بوده و بايد با رعايت مقررات ايمني و پس از حصول اطمينان از برقراري تهويه مناسب و سالم بودن وسايل نگهداري و عدم ريزش حفريات قرار گيرد .

ماده 12- با تمهيداتي كه از طرف سرپرست معدن انجام مي گيرد , بايستي همواره تعداد و اسامي كاركناني كه در هر لحظه داخل معدن و به خصوص زيرزمين بوده مشخض باشد و تا زماني كه كارگران در زيرزمين مشغول كار هستند حداقل يك نفر از مسئولين مي بايست در دفتر سر معدن حضور داشته باشد .

ماده 13- محل يا محل هاي حادثه ساز در معدن بايد بوسيله سيم خاردار يا وسايل محصور كننده مناسب و علائم اخباري و هشدار دهنده از محل هاي مجاور مجزا باشد به طوريكه مانع عبور اشخاص متفرقه و حيوانات گردد .

ماده 14- معادن زيرزميني (به استثناي جبهه كارهاي در حال حفاري ) بايد بوسيله حداقل دو راه با شرايط زير به خارج ارتباط داشته باشد .
الف- راههاي مذكور در داخل معدن به هم ارتباط داشته باشد .
ب“- عبور افراد از هر يك از آنها به آساني ميسر باشد . فاصله بيـن آنهـا بيش از 15 مـتر بوده و دهانه آنها زير پوشش يك ساختمان واحد نبوده و مدخل آنها در نقاط سيل گير و يا بهمن گير و مانند آن نباشد .


ماده 15- كارگاه مي بايست طـوري تجهيز شود كه به كسي آسيبـي نرسد . چنانچـه فردي مشاهـده كـرد نقصي در كارگاه وجود دارد كه آسيب به ديگران مي رساند بلافاصـله مي بايست افراد را مطلع نموده و مرتب را به رئيس قسمت جهت رفع نقص اعلام نمايد.
فصل 3 - حفاريهاي معدني و اكتشافي

ماده 26- در حفاريهاي سطحي و معادن روباز شيب موقت ديوارها و شيب كلي آنها با توجه به خصوصيات مكانيكي سنگها بايد به گونه اي تعيين شود كه خطر ريزش نداشته باشد . در جبهه كارهاي فعال , وقتي انتخاب شيب موقت براي پايداري كوتاه مدت مجاز است , كه اطمينان كاهي از عدم ريزش وجود داشته باشد .

ماده 27- عبور و مرور وسايل نقليه در جاده هاي معدني مشمول مقررات عمومي مربوطه كشور مي باشد .

ماده 28- در معادنيكه از دستگاه سيم برش الماسه استفاده مي شود , بمنظور جلوگيري از پرتاب سيگمنت (دندانه هاي الماسه روي سيم برش) و يا صدمات ناشي از شلاق زدن سيم پاره شده لازم است در مسير سيم برش پوشش حفاظتي مناسب به كار گرفته شود.

ماده 29- در هنگام برش , جداكردن و جابجائي بلوك هاي سنگ , استقرار ماسين آلات و افراد در پائين دست بلوك سنگ ممنوع است.

ماده 30- در معادن روباز و كارگاههاي حفاري سطحي براي جلوگيري از لغزش و سقوط كارگر , محل استقرار و عبور و مرور آنان بايد داراي عرض و شيب مناسب باشد . در غير اين صورت كارگز بايد به كمربند ايمني و طناب نجات كه به نقطه اتكاء مطمئني متصل شده باشد مجهز گردد.

ماده 31- كار در سطح هنگام باد , برف يا بارن شديد و احتمال وقوع رعد و برق بايد با احتياط كامل صورت گيرد .

ماده 32- در حفر ترانشه براي اكتشاف ونمونه برداري بايد دقت شود تا خطر ريزش ديواره وجود نداشته باشد و در صورت لزوم باوسايل مناسب نگهداري شود. در ترانشه و چاهكهايي كه به عمق بيش از 5/1 متر هستند بايستي براي بالا و پائين رفتن از نردبان استفاده شود.

ماده 33- در ترانشه و چاهكهايي كه خطر انباشتگي گاز وجود دارد ورود و كار افراد بايستي پس از تهويه و اطمينان از بي خطر بودن آن محل ها انجام گيرد .

ماده 34- تميز كردن يا ميزان و مسطح كردن جبهه كار در معادن روباز و در اسثناي كار ماشين حفاري بدون اخذ اجازه از مسئول دستگاه ممنوع است .

ماده 35- دهانه چاههاي قائم بايد با در فولادي پوشانده شده و در اطراف آن نرده حفاظ نصب شود .

ماده 36- دهانه چاههاي مايل و تونلهاي شيبدار بايد به درب مسدود كننده يا راه بند مجهز باشد.

ماده 37- هنگام حفر چاه استفاده از سپر محافظ (سكو)در فاصله اي كمتر از 30 متر از جبهه كار الزامي است . اين سكو مي بايست علاوه بر كابل فلزي (سيم بكسل) تعليق به كمك جك هاي مكانيكي افقي به ديواره چاه تثبيت شود.

ماده 38- هنگام حفر چاه از زير سكوي كار مي توان از نردبان طنابي استفاده كرد مشروط بر آنكه طول آن از 30 متر كمتر باشد .

ماده 39- در تونلهاي شيبدار محل عبور افراد در تمام مسير بايد در يك سمت باشد .

ماده 40- در تونلهاي افقي و شيبدار مجهز به نوار نقاله عرض راه عبور افراد مي بايست در يك طرف حداقل 60 سانتيمتر و در طرف ديگر حداقل 40 سانتيمتر باشد.

ماده 41- در تونلهاي افقي و شيبدار كه باربري ريلي دارند بايد عرض راه عبور افراد در يك طرف حداقل 60 سانتيمتر باشد.

ماده 42- در حفريات شيبداري كه براي عبور و مرور افراد اختصاص داده مي شود بايستي در شيبهاي مختلف به شكل زير تجهيز گردند:
ماده 16- هيـچ كس نمي بايسـت بدون اجـازه به محـل ممـنوعه وارد شـده و اين محل بايد بوسيله تابـلوي اخبـاري هشدار دهنده مشخص شود .