معدن ها، مرجع اطلاع رسانی و معاملات معدن با هدف شناسایی وارائه فرصتهای سرمایه گذاری ناب و تمرکز بر شفاف سازی فضای معاملاتی معادن کشور، نسبت به کشف و پیشنهاد پتانسیل های موجود پا به عرصه حضور نهاد.

اخبار و مقالات

آگهی های ویژه

اکتشاف مواد معدني ، زيربناي اقتصاد و صنعت هر جامعه را تشکيل مي‌دهند. بشر از همان آغازآفرينش خود و در طول تاريخ ، بر حسب نيازمنديها و شناخت ، از مواد معدني استفادهکرده است. اکنون نيز انسان ، از تمامي مواد معدني به حالتها و شيوه‌هاي گوناگون ،اقدام به اکتشاف مواد معدنى وبهره‌برداري ار آنها مي‌نمايد. به عبارت ديگر ، همين مواد معدني هستند که پاپه و اساس تمدنرا تشکيل مي‌دهند.
در رسيدن به اهداف فوق ، روشهاي مختلف تجزيه مواد معدني ، روشهايژئوفيزيکي و ژئوشيميايي و فرآوري مواد انجام مي‌گيرد. همچنين در انجام پروژه‌هاي مختلفاکتشافي بايد به مسائل زيست محيطي نيز دقت لازم را مبذول داشت.
تاريخچه
از آغاز آفرينش ، انسان همواره از موادپوستهزميندر جهت رفع نيازمندي‌هاي زندگي و دسترسي به رفاه بيشتر استفاده کرده است. سنگها وکانيهاي غير فلزياولين موادي هستند کهانسان اوليه آنها را به کار برده است. آثار بدست آمده از کاوشهاي باستان شناسي حاکياز آن است که انسانهاي اوليه از فلينت ، چرت و ديگر سنگهاي سخت براي ساختن اسلحه وکندن غارها استفاده نموده‌اند و همچنين خاک رس و سنگ را براي ساختن ظروف گلي واهرام شگفت انگيز مورد استفاده قرار داده‌اند.
ظهور انسان و اشياي دست سازبشري در عصر پارينه سنگي (Paleolithic old stone age) در 750 هزار سال پيشاز ميلاد آغاز گشته است. بر اساس مطالعاتباستانشناسي،طلا Au نخستين فلزي بوده کهبشر به صورت خالص ازرودخانه‌هاجمع آوري نموده ومسنيز نخستين فلزي است که انسانقادر به ذوب آن شده است. در مورد تاريخ استفاده از مس نظرات ضد و نقيضي ديدهمي‌شود. گروهي استفاده از آن را در حدود 20 هزار سال پيش از ميلاد ، و عده‌اي تاريخاستفاده آن را به حدود 12 هزار سال پيش از ميلاد و به کشور مصر نسبت مي‌دهند.
سير تحولي
· بر طبق نوشته‌هاي هرودت ، يونانيان در سالهاي 420 تا 384 قبل از ميلاد ازرگه‌هاي کوارتزي براي کشف ذخاير طلا استفاده نموده‌اند.
· ابو علي سينا، فيلسوف و دانشمند ايراني ( 1037 ـ 980 ميلادي ) اولينکسي به شمار مي‌رود که مواد معدني را تقسيم نموده است. اين رده بندي شامل سنگها ،فلزات ، سولفورها ، نمکها و ترکيبات ديگر مي‌باشد.
· اولين نظريه در مورد منشأ مواد معدني توسطجورج اگزيکولادر سال 1556ارائه شد. اين دانشمند به کمک مطالعات دقيق انجام شده روي ناحيه معدني ارزبرگ آلمان، چگونگي تشکيل اين ذخيره را به طور سيستماتيک بيان نمود. در قرن هيجدهم مجدداپژوهشهايي در زمينه چگونگي تشکيل مواد معدني به خصوص در منطقه ارزبرگ آلمان توسطدلياس ( 1770 ) ،هنگل (1725) ،زيرمن ( 1746) انجام شد.
· در اواخر قرن هيجدهم ، ورنر از آلمان و جيمز هاتن از اسکاتلند ، دو نظريهمتفاوت در مورد منشا مواد معدني ارائه دادند و بحثهاي زيادي در اين باره آغازگرديد. ورنر در سال 1775 نظريه نپتونيست را ارائه نمود. بر طبق اين نظريه سنگهايرسوبي وسنگهايآذرينو حتي رگه‌ها از طريق ته‌نشيني دراقيانوسبه وجود آمده‌اند. هاتن نيز در سال 1778 نظريه پلوتونيست را پيشنهاد کرد. وي ضمن ردکردننظريه ورنر، معتقد بود که سنگهاي آذرين و مواد معدني مذاب از اعماقزمين منشا گرفته‌اند.
· در اواخر قرن نوزدهم ، دانشمندان آمريکايي و اروپايي در مورد نحوه تشکيل موادمعدني نظريه‌هاي مختلف ديگري ارائه داده‌اند. مطالعه و پژوهشهايي که تا کنون درزمينه منشا و چگونگي تکشيل کانيها توسط دانشمندان انجام شده موجب ارائه تئوريهايجديد شده که اکتشاف مواد معدني را در تمامي مراحل کم هزينه‌تر ، آسانتر و با موفقيتآميزتر نموده است.
· برخي ساکنان اوليه ايرانيان را نخستين ذوب کنندگان و استفاده کنندگان از فلز مستصور مي‌کنند و تاريخ آن را به حدود 9 هزار سال پيش از ميلاد مي‌دانند. با اين حال، به نظر بسياري از باستان شناسان استخراج و ذوب مس توسط ساکنان اوليه ايران و درمحلي به نام تل ابليس صورت گرفته است. بر اساس شواهد باستان شناسي و معدن کاريقديمي ، مرکز ، شرق و شمال ايران داراي کهن‌ترين پيشينه فلزگري مي‌باشند. اواخرهزاره هفتم در ايران را مرحله گذر از عصر نو سنگي به عصر فلزات مي‌دانند، در حاليکه عصر نو سنگي در اروپا تا هزاره چهارم ادامه داشته است.
رده بندي کانسارها
امروزه سه رده بندي براي کانسارها مودر استفادهقرار مي‌گيرد که ممکن است با توجه به شرايط خاص يک کانسار ، يکي بر ديگري ترجيحداده شود. اين رده بنديها بصورت زير مي‌باشد:
رده بندي نيگلي کانسارها ( 1929 ):
o کانسارهاي نفوذي
o کانسارهاي آتشفشاني
· رده بندي کانسارها توسط اشتايدرون:
o کانسارهاي نفوذي و ماگمايي
o کانسارهاي پنوماتوليتي
o کانسارهاي گرمابي
o کانسارهاي حاصل از گازها و بخارات دروني که به مناطق سطحي راهمي‌يابند.
· رده بندي کانسارها توسط ليندگرن:
o تجمع کانيها در اثر انجام واکنشهاي شيميايي
o تغييرات و تجمع مکانيکي مواد معدني
منبع:www.gsi.ir