معدن ها، مرجع اطلاع رسانی و معاملات معدن با هدف شناسایی وارائه فرصتهای سرمایه گذاری ناب و تمرکز بر شفاف سازی فضای معاملاتی معادن کشور، نسبت به کشف و پیشنهاد پتانسیل های موجود پا به عرصه حضور نهاد.

اخبار و مقالات

آگهی های ویژه

1. اکسيژن ( O2 )
چگالي نسبت به هوا: 1056/1
خواص فيزيکي: بي بو ، بي رنگ ، بي مزه
منابع توليد: به حالت طبيعي در هوا وجود دارد.
آثار مضر: غير سمي
روش تشخيص: تنفس [آسان] ، دستگاههاي اکسيژن سنج ، چراغ اطمينان شعله اي
علائم مشخصه: در عيار کمتر از 18 درصد باعث تسريع تنفس، در عيار کمتراز 14 درصد سبب استفراغ و ضعف ، در عيار کمتر از 10 درصد سبب کبودي رنگ بدن و حالت اغماء که ادامه تنفس منجر به مرگ تدريجي مي گردد. در عيار کمتر از 5 درصد سبب مرگ آني خواهد شد.
حداکثر عيار مجاز: (حداقل) 5/19 درصد
عيار کشنده: پايينتر از 6 درصد
2. متان يا گريزو ( CH4 )
چگالي نسبت به هوا: 5545/0
خواص فيزيکي: بي بو ، بي رنگ ، بي مزه
منابع توليد: لايه هاي زغال ، آتشباري ، موتورهاي احتراقي ، تجزيه مواد آلي
آثار مضر: قابل انفجار ، خفه کننده
روش تشخيص: دستگاههاي گازسنج (گريزومتر) ، چراغ اطمينان شعله اي
علائم مشخصه: سمي نيست اما اگر مقدار آن از حد مجاز بيشتر شود باعث کاهش درصد اکسيژن در هوا مي شود.
حداکثر عيار مجاز: 1 درصد
عيار کشنده: در عيار 5 تا 15 درصد قابل انفجار
3. منواکسيدکربن ( CO )
چگالي نسبت به هوا: 9672/0
خواص فيزيکي: بي بو ، بي رنگ ، بي مزه
منابع توليد: آتشباري ، موتورهاي احتراقي ، احتراق ناقص ، اکسيداسيون زغال
آثار مضر: سمي ، قابل انفجار
روش تشخيص: دستگاههاي مخصوص
علائم مشخصه: در عيار 1/0 درصد باعث سردرد و مسموميتهاي جزئي ، در عيار 15/0 تا 20/0 درصد سبب مسموميتهاي خطرناک و 20 تا 30 دقيقه تنفس در عيار 5/0 درصد منجر به مرگ مي گردد و در عيار 1 درصد سبب مرگ فوري خواهد شد.
حداکثر عيار مجاز: 01/0 درصد
عيار کشنده: 03/0 درصد
4. دي اکسيدکربن ( CO2 )
چگالي نسبت به هوا: 5291/1
خواص فيزيکي: بي بو ، بي رنگ ، بي مزه ، اسيدي ، اختناق آور
آثار مضر: خفه کننده
روش تشخيص: تنفس ، دستگاههاي مخصوص ، چراغ اطمينان شعله اي
علائم مشخصه: در عيار 1 تا 3 درصد سبب تندي تنفس ، در عيار 5 درصد تنفس خيلي شديد و مشکل مي شود. در عيار 10 درصد سبب بيهوشي و در عيار 20 تا 25 درصد منجر به مرگ مي گردد.
حداکثر عيار مجاز: 5/0 درصد
عيار کشنده: 18 درصد