معدن ها، مرجع اطلاع رسانی و معاملات معدن با هدف شناسایی وارائه فرصتهای سرمایه گذاری ناب و تمرکز بر شفاف سازی فضای معاملاتی معادن کشور، نسبت به کشف و پیشنهاد پتانسیل های موجود پا به عرصه حضور نهاد.

اخبار و مقالات

آگهی های ویژه

مقدمه
هدف از اين عمليات شناسايي مناطق مستعد و داراي پتانسيل سنگ آهن قابل اكتشاف بر پاي هي اطلاعات زمينشناسي و
اكتشافي تهيه شده توسط سازمانها، موسسات و شركتهاي اكتشافي و معدني است.
مطالعات و عمليات اكتشافي شامل جمعآوري دادههاي ژئوفيزيكي (مغناطيسسنجي)، ماهوارهاي، نقشههاي توپوگرافي،
ساماندهي شود و بر اساس (GIS) زمينشناسي، اطلاعات اكتشافي و معدني است كه بتواند در سيستم اطلاعات جغرافيايي
1 محدودههاي مستعد تعيين شوند. اين فاز شامل بررسيهاي زير و رعايت نكات پيشنهادي است. - مدلسازي مطابق شكل 2
-2-2 جمعآوري دادهها و اطلاعات
در اين گام بايد اقدامات زير انجام گيرد:
-1-2-2 جمعآوري گزارشها و مستندات مربوط به ناحيه (در مورد تكوين زمينشناسي، فرآيندهاي ساختاري، ماگمايي،
متالوژني، كانسارها و انديسهاي معدني)؛
-2-2-2 جمعآوري نقشههاي ژئوفيزيك هوابردي (مغناطيسسنجي) اكتشافي به صورت ترسيمي و يا دادههاي رقومي؛
-3-2-2 گردآوري نقشههاي زمينشناسي موجود مربوط به ناحيه و نقشههاي معادن و انديسهاي كشف شده؛
-4-2-2 تهيه ي دادههاي ماهوارهاي داراي قدرت تفكيك طيفي و مكاني متناسب با مقياس؛
؛ -5-2-2 گردآوري نقشههاي توپوگرافي 1:50,000 و 1:25,000
-6-2-2 جمعآوري اطلاعات جغرافيايي، صنعتي، آبشناسي، سياسي- اجتماعي و اقليمي از منطقه.
-3-2 بررسيها و مطالعات دفتري
در اين مرحله مطالعات زير بايد انجام گيرد:
-1-3-2 مطالعه ي كليه ي گزارشها، مستندات، نقشهها و اطلاعات جمعآوري شده به منظور شناخت متالوژني، تيپ كانسارهاي
؛(1- مورد انتظار و تعيين معيارها و عوامل موثر در شكلگيري زايشي آنها (شكل 2
-2-3-2 تهيه ي لايههاي اطلاعاتي ژئوفيزيكي، زمينشناسي، ژئوشيميايي، ماهوارهاي، توپوگرافي و تهي هي نقشه ي پيشبيني
محدودههاي مستعد با استفاده از تجزيه، تحليل و تلفيق دادهها در سامانه ي جغرافيايي بر اساس مدلهاي زايشي؛
-3-3-2 تخمين قابليت و استعداد ناحيه ي هدف. در صورت وجود نقشه ي مغناطيسسنجي هوابرد اكتشافي حداكثر فاصله ي
خطوط پرواز 1 كيلومتر و حداكثر ارتفاع از سطح زمين 130 متر باشد (نقشههاي مغناطيسسنجي تهيه شده با فاصل هي خطوط
7 كيلومتري و ارتفاع 1000 متري مناسب نيست و كارايي لازم را ندارد)؛ / پروازي 5
-4-3-2 تلفيق و تهيه ي نقشه ي زمينشناسي و مشخص كردن زونها، سازندها يا ساختارهاي كانيسازي احتمالي؛
-5-3-2 شناسايي مناطق مستعد به منظور بررسي و كنترل زميني؛
-6-3-2 برنامهريزي كنترلهاي ميداني براي مناطق مستعد.
18 فهرست خدمات چهارگانه ي مختلف اكتشاف سنگ آهن
1- مدل تلفيق اطلاعات براي شناسايي مناطق مستعد - شكل 2
بررسي ناحيهاي براي تعيين محدودههاي مستعد
كانيسازي
بررسي تكوين و تاريخ زمينشناسي ناحيهاي جمعآوري اطلاعات و بررسي ذخاير و آثار معدني شناخته شده
رخدادهاي زمينشناسي منسوب به زايش
كانسنگ
جايگاه زمينشناسي و عوامل كنترلكننده
كانيسازي
رخدادهاي تكتونو ماگمايي فرآيندهاي كانسارساز توزيع مكاني توزيع زماني
متالوژني و الگوهاي كانيسازي احتمالي
معيارهاي اكتشافي
ژئوفيزيكي زمينشناسي دورسنجي
انتخاب مناطق مستعد و اولويتبندي آنها
كنترل ميداني مناطق مستعد
ژئوشيميايي
فصل دوم- فهرست خدمات مرحل هي شناسايي 19
-4 عمليات صحرايي و كنترل ميداني محدودههاي تعيين شده -2
-1-4-2 بررسي ميداني مناطق مستعد تعيين شده و تهي هي كروكيهاي شماتيك كه در اين مرحله موارد زير در صورت امكان
كنترل ميشود:
-1-1-4-2 بررسي رخنمونهاي سنگ آهن و تعيين گسترش آنها در صورت وجود؛
-2-1-4-2 بررسي دگرسانيهاي مرتبط با كانهسازي؛
-3-1-4-2 بررسي سازند يا سازندهاي آهندار؛
-4-1-4-2 بررسي سيستمهاي گسلي و عملكرد آنها در منطقه؛
-5-1-4-2 بررسي گسترش سنگهاي ميزبان، هالههاي دگرگوني (در مورد كانسارهاي اسكارني و دگرگوني) با استفاده از
نتايج پردازش و تفسير تصاوير ماهوارهاي و كنترل زميني.
-2-4-2 برداشت حداقل سه نيمرخ زمينشناسي از مناطق مورد بررسي؛
-3-4-2 برداشت حداقل 3 نمونه ي معرف از رخنمونهاي موجود و انجام مطالعات كانيشناسي و تجزيه ي شيميايي و تعيين
بر حسب مورد). ) Ti, Cr, Co, V, Ni, Cu و فلزات P, S, As, CaO, MgO, Na2O, K2O, SiO2, Al2O3, FeO, Fe2O3
-5-2 تلفيق دادههاي صحرايي و مطالعات دفتري
؛(GIS) -1-5-2 تلفيق و ارايه ي كليه ي اطلاعات در قالب سامانه ي جغرافيايي
-2-5-2 ارزيابي پارامترهاي اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي؛
؛ -3-5-2 ارزيابي مناطق و تخمين منابع در رده ي 334
-4-5-2 تعيين ويژگيهاي زايشي و اراي هي الگوها و معيارهاي پيجويي؛
و تعيين ويژگيهاي زايشي هدفهاي قابل پيجويي، متدولوژي پيجويي، GIS -5-5-2 تهيه ي كليه ي اطلاعات در قالب
ارزيابي هزينه و قابليت كانهسازي و درجه ي ارزشي آنها و اراي هي گزارش مرحله ي شناسايي.
-6 تهيه ي گزارش مرحل هي شناسايي -2
گزارش اين مرحله بايد حاوي موارد زير باشد:
-1-6-2 مقدمه
-2-6-2 اطلاعات كلي منطقه:
-1-2-6-2 موقعيت جغرافيايي؛
-2-2-6-2 وضعيت آب و هوايي؛
-3-2-6-2 راههاي دسترسي و امكانات زيربنايي براي عمليات اكتشافي.
20 فهرست خدمات چهارگانه ي مختلف اكتشاف سنگ آهن
-3-6-2 زمينشناسي و متالوژني:
-1-3-6-2 جايگاه زمينشناسي، شرايط و تاريخچه ي تحولات؛
-2-3-6-2 متالوژني و طبقهبندي زايشي استعدادهاي كانهسازي؛
-3-3-6-2 سازندها و ساختارهاي مستعد كانهسازي (مناطق مناسب و نامناسب).
-4-6-2 منابع اطلاعاتي و روش ارزيابي:
و سطح اعتماد آنها؛ (Geodata) -1-4-6-2 لايهها و منابع دادهها
-2-4-6-2 لايههاي اطلاعاتي تهيه شده و معيارهاي تعيينكننده ي قابليتهاي كانيسازي؛
-3-4-6-2 ارزيابي و ارزشگذاري در تلفيق دادهها؛
-4-4-6-2 تهيه ي تصاوير ماهوارهاي و مدل ماهوارهاي (زمينساخت و دگرساني) مناطق مستعد؛
-5-4-6-2 ارزيابي نقشه ي مغناطيسسنجي هوابردي و مدل ژئوفيزيكي مناطق مستعد؛
-6-4-6-2 معرفي مناطق مستعد داراي پتانسيل كانهسازي.
-5-6-2 كنترل ميداني و معيارهاي ارزيابي مناطق مستعد:
1-5-6-2 - تلفيق و تهيه ي نقشه ي زمينشناسي سنگ آهن هر منطقه با معرفي اهداف تاييد شده؛
-2-5-6-2 تهيه ي نيمرخهاي زمينشناسي.
-6-6-2 برآورد منبع در رده ي 334
-7-6-2 ارايه ي برنامه ي مرحله ي پيجويي
-8-6-2 پيوستهاي گزارش
به همراه گزارش مرحله ي شناسايي مدارك زير بايد در پيوست ارايه شود:
؛ -1-8-6-2 نقشه ي تلفيقي وضعيت مناطق مستعد سنگ آهن با مقياس 1:100,000 يا 1:50,000
؛ -2-8-6-2 نقشه ي زمينشناسي مناطق مستعد با مقياس 1:100,000 تا 1:50,000
. -3-8-6-2 نقشه ي نيمرخهاي پيمايش زمينشناسي با مقياس 1:10,000
-7 نكات مهم در طراحي و اجراي عمليات اكتشافي -2
-1-7-2 بيهنجاري مغناطيسي يك متغير هدفياب است و بدين روي داشتن بيهنجاري مغناطيسي هوابردي يا زميني مهم-
ترين عامل در تقليل درجه ي ريسك اكتشافات سنگ آهن است. برداشت مغناطيسي زميني كارآمدترين روش در كشف سنگ آهن با
25 متري) - تركيب منيتيت است. برداشت مغناطيسي ميتواند از شبكه ي باز ( 1000 متر فاصله ي پروفيلي و قرائت ايستگاهي 50
فصل دوم- فهرست خدمات مرحل هي شناسايي 21
شروع و بر حسب ابعاد بيهنجاري فشردهتر شود. در مورد كانسارهاي كوچك، اندازهگيري در پروفيلهاي 100 متري و قرائت
ايستگاهي 10 متر يا ك متر ميتواند انجام شود.
-2-7-2 عمليات ثقلسنجي در صورت وجود توپوگرافي منطقهاي بسيار ناهموار، مستلزم انجام تصحيح زمينگان دقيق است و
دادههاي توپوگرافي رقومي گستره وسيعتري دارند. اين روش براي كانسارهاي با تركيب كانيشناسي هماتيت يا كربنات آهن كه
بازتاب مغناطيسي ندارند، كارآمد بيش تري دارد.
-3-7-2 براي تصحيح توپوگرافي در نيمرخهاي شيبدار توصيه ميشود كه فواصل ايستگاهي (حداكثر 10 متر) روي نيمرخها
ميخكوبي شود تا خطاي برداشت ايجاد نشود.
تعيين و پياده شود. GPS -4-7-2 به منظور رفع اثر خطاي مغناطيسي بر روي كمپاس بايد شبكه ي برداشت توسط
-5-7-2 در نمونهبرداري از رخنمونها، نمونهها بايد به صورت مخلوط قطعهاي در طول معين برداشت شود. تكيه روي نمونه-
هاي سنگي ميتواند نتايج نادرست به دست دهد.
-6-7-2 در برداشت زمينشناسي براي كانسارها و كانيسازيهاي تيپ منيتيت- آپاتيت توجه به نحو هي توزيع، بافت، اندازه و
شكل رگهها (دايك، استوكورك و نظاير آنها) براي ارزيابي تراز فرسايش اهميت بسيار زيادي دارد.
-7-7-2 در مورد كانسارهاي تيپ اسكارن، برداشت دقيق رخنمون و تحليل دقيق از گسترش و ادامه ي واحدهاي كربناته كه
ميزبان اصلي به شمار ميرود، اهميت بسياري دارد.
1- چكليست مرحله ي شناسايي منابع سنگ آهن - جدول 2
شرح عمليات انجام شده
اطلاعات و مدارك
مورد نياز
- جمعآوري نقشههاي زمينشناسي و اكتشافي- متالوژني
- جمعآوري گزارشهاي زمينشناسي، اكتشافي و معدني
- تهيه ي نقشههاي توپوگرافي 1:250,000 براي ناحيه و 1:50,000 يا 1:25,000 براي مناطق هدف
- تهيه ي دادهها و تصاوير موضوعي ماهوارهاي
- تهيه ي نقشهها و دادههاي ژئوفيزيك مغناطيسسنجي هوابردي
- تهيه ي عكسهاي هوايي (در صورت نياز يا نبود دادههاي ماهوارهاي)
- جمعآوري اطلاعات عمومي منطقه شامل موقعيت جغرافيايي، شرايط اقليمي، وضعيت راهها و زيرساختهاي معدني،
صنعتي و اجتماعي
1- چكليست مرحله ي شناسايي منابع سنگ آهن - ادامه ي جدول 2
شرح عمليات انجام شده
بررسي و مطالعات
دفتري، تهي هي دادهها
و تحليل GIS در قالب
و ارزيابي
- مطالعه ي مستندات و معرفي الگو با مدل متالوژني خاص (سنگ آهن) براي تيپهاي كانساري مورد انتظار و تعيين
مناطق مناسب و نامناسب
- پردازش و تفسير اطلاعات موضوعي براي تعيين مدل زمينشناسي، ژئوفيزيكي، ماهوارهاي و ساختاري
و تعيين مناطق مستعد GIS - تلفيق و ارزيابي اطلاعات در
22 فهرست خدمات چهارگانه ي مختلف اكتشاف سنگ آهن
- اولويتبندي مناطق مستعد بر حسب مدلهاي زايشي و شاخصهاي كانهسازي
عمليات صحرايي و
اجرايي
- تلفيق و تهي هي نقشه ي زمينشناسي سنگ آهن در مقياس 1:50,000
- برداشت نيمرخهاي پيمايش سطحي و نمونهبرداري از رخنمونها ( 3 تا 5 نيمرخ براي هر منطقه)
- مشخصكردن محدودههاي كانهسازي و واحدهاي زمينشناسي مستعد
- نمونهبرداري و تجزيههاي شيميايي و كانهشناسي
تهيه ي گزارش
- مقدمه
- اطلاعات كلي منطقه (موقعيت جغرافيايي، وضعيت آب و هوايي، راههاي دسترسي و زيربناهاي صنعتي- معدني)
- زمينشناسي و متالوژني منطقه (چينهشناسي، ماگماتيسم، دگرگوني، تكتونيك، آثار كانهسازي و معدني، سازندهاي
كانهدار و شاخصهاي كانيسازي)
- وضعيت ژئوفيزيكي و مدل مغناطيسي مناطق مستعد
- اولويتبندي مناطق داراي قابليت پيجويي
- برآورد منبع در رده ي 334
ضمايم گزارش
- نقشه ي تلفيق وضعيت مناطق مستعد سنگ آهن با مقياس 1:100,000 تا 1:50,000
- نقشه ي زمينشناسي مناطق مستعد با مقياس 1:100,000 تا 1:50,000
- نقشه ي نيمرخهاي پيمايش زمينشناسي با مقياس 1:10,000