معدن ها، مرجع اطلاع رسانی و معاملات معدن با هدف شناسایی وارائه فرصتهای سرمایه گذاری ناب و تمرکز بر شفاف سازی فضای معاملاتی معادن کشور، نسبت به کشف و پیشنهاد پتانسیل های موجود پا به عرصه حضور نهاد.

اخبار و مقالات

آگهی های ویژه

فصل اول ـ تعاريف و كليات‌

ماده 1 ـ تعريف واژه‌هاي به كار رفته در اين قانون به شرح زير است‌:
الف ـ ماده معدني (كاني‌): هر ماده يا تركيب طبيعي كه به صورت جامد يا گاز يا مايع و يا محلول در آب ‌در اثر تحولات زمين شناسي به‌وجود آمده است‌.
ب ـ كانه‌: مواد معدني يا كانيهاي موجود در كانسار كه داراي ارزش اقتصادي است‌.
پ ـ ذخيره معدني (كانسار): تمركز و يا انباشت طبيعي يك يا چند ماده معدني در زير يا روي زمين و يا محلول در آب مي‌باشد.
ت ـ معدن‌: ذخيره معدني است كه بهره برداري از آن مقرون به‌صرفه باشد.
ث ـ اكتشاف‌: تجسس ارادي به منظور يافتن كانسار است كه شامل عملياتي از جمله موارد زير مي باشد:
1 ـ آثاريابي و نمونه‌برداري و آزمايشات كمي و كيفي‌.
2 ـ بررسيهاي زمين شناسي‌، ژئوفيزيكي و ژئوشيميايي و مانند آنها و انجام اموري كه براي اين گونه‌بررسيها لازم باشد.
3 ـ حفاري روباز و زيرزميني‌.
4 ـ تعيين شكل و كيفيت و كميت ذخيره معدني و تهيه نقشه‌هاي مربوطه‌.
ج ـ پروانه اكتشاف‌: مجوزي است كه براي انجام عمليات اكتشافي مواد معدني در محدوده مشخص ازطرف وزارت معادن و فلزات صادر مي‌شود.
چ ـ گواهي كشف‌: تاييديه‌اي است كه توسط وزارت معادن و فلزات پس از اتمام عمليات اكتشافي و كشف كانه به نام دارنده پروانه اكتشاف صادر مي‌شود.
ح ـ بهره‌برداري‌: مجموعه عملياتي است كه به منظور استخراج و كانه آرايي و به دست آوردن مواد معدني قابل فروش انجام مي‌گيرد.
خ ـ بهره‌بردار: شخص حقيقي يا حقوقي اعم از دولتي‌، تعاوني و خصوصي است كه داراي پروانه بهره‌برداري از وزارت معادن و فلزات باشد.
د ـ استخراج‌: مجموعه عملياتي است كه به منظور جدا كردن كانه از كانسار و انتقال آن به محل انباشت‌مواد انجام مي‌گيرد.
ذ ـ اجازه برداشت‌: مجوزي است كه از طرف وزارت معادن و فلزات براي تامين مصالح ساختماني موردنياز طرحهاي عمراني و برداشت واريزه‌ها و ذخاير محدود و جزيي و نيز عمليات آزمايشگاهي صادرمي‌شود.
ر ـ حقوق دولتي‌: عبارت است از درآمد دولت ناشي از استخراج‌، بهره برداري و برداشت هر واحد از ماده‌يا مواد معدني‌.
ز ـ كانه آرايي‌: عبارت است از كليه عمليات فيزيكي‌، شيميايي و يا فيزيك و شيميايي كه به منظور جداكردن قسمتي از مواد باطله از كانه و يا تفكيك كانه‌ها از يكديگر انجام مي‌گيرد.
ژ ـ فرآوري‌: شامل كليه عملياتي است كه بر روي مواد خام معدني يا كانه آرايي شده آنها انجام و در نتيجه‌ موجب توليد مواد اوليه صنعتي مي‌شود.
س ـ محل انباشت مواد: محلي است خارج از كارگاههاي استخراج و تونلها و چاهها كه مواد مستخرجه‌در آنجا انباشته مي‌شود.
ش ـ مواد باطله‌: عبارت است از موادي كه در نتيجه استخراج يا كانه آرايي از كانه جدا مي‌گردد.
ص ـ شن و ماسه معمولي‌: شن و ماسه‌اي است كه حاوي كانيهاي با ارزش نبوده و يا تفكيك آنها مقرون‌به صرفه نباشد و عمدتا در كارهاي ساختماني‌، راه‌سازي‌، بتن‌ريزي و نظاير آن استفاده مي‌گردد.
ض ـ خاك رس معمولي‌: خاكي است كه براي ساختن خشت و آجر معمولي (غيرنسوز) بكار مي رود ونيز در عمليات ساختماني و راه سازي و كشاورزي از آن استفاده مي‌شود.
ط ـ خاك صنعتي‌: خاكي است كه به علت داشتن خواص فيزيكي و يا شيميايي خاص مصارف صنعتي‌مختلف دارد.
ظ ـ سنگ لاشه و ساختماني‌: سنگهاي مختلف موجود در طبيعت كه حاوي كانه قابل تفكيك در شرايط‌ كنوني نبوده و عمل آوري آن رايج و معمول و يا مقرون به صرفه نباشد و بنا به تشخيص وزارت معادن‌و فلزات سنگ تزييني نيست و عموما در پي يا ديوار چيني ساختمانها، راه سازي و ديواره‌سازي و امورنظير آن به كار مي‌رود.
ع ـ سنگ تزييني‌: سنگهاي متبلور و غير متبلور رسوبي‌، آذرين و دگرگوني كه حاوي كانه قابل تفكيك درشرايط كنوني نبوده و عمل آوري آنها نظير برش و صيقل رايج و مقرون به صرفه باشد از قبيل مرمر، شبه‌مرمر (مرمريت‌) تراورتن‌، گرانيت و امثالهم‌.
غ ـ پروانه بهره‌برداري‌: مجوزي است كه توسط وزارت معادن و فلزات براي بهره‌برداري از معادن درمحدوده‌اي كه مشخص شده است صادر مي‌گردد.
ف ـ طرح بهره‌برداري‌: طرحي است كه در آن جزئيات برنامه‌هاي اجرايي براي بهره‌برداري از معدن وزمان بندي اجراي عمليات و سايراطلاعات براساس شناسنامه معدن در نمونه فرمهاي ويژه وزارت‌معادن و فلزات‌، توسط عاملين بهره‌برداري درج مي‌گردد.
ق ـ معادن بلامعارض‌: به معادني اطلاق مي شود كه فاقد بهره‌بردار بوده و يا واگذاري آن از نظر اين قانون‌ منعي نداشته باشد.

ماده 2 ـ در اجراي اصول چهل و چهارم و چهل و پنجم قانون اساسي مسووليت اعمال حاكميت دولت‌بر معادن كشور و حفظ ذخائر معدني و نيز صدور اجازه انجام فعاليتهاي معدني مقرر در اين قانون و نظارت بر امور مزبور و فراهم آوردن موجبات توسعه فعاليتهاي معدني‌، دستيابي به ارزش افزوده‌، ايجاد اشتغال در اين بخش و نيز افزايش هم بخش معدن در توسعه اقتصادي و اجتماعي كشور به عهده وزارت ‌معادن و فلزات مي‌باشد.
اعمال حاكميت مذكور در اين ماده نمي‌تواند مانع اعمال مالكيت اشخاص حقيقي و حقوقي در محدوده‌ مقررات باشد.

ماده 3 ـ مواد معدني به شرح زير طبقه‌بندي مي‌شوند:
الف ـ مواد معدني طبقه يك عبارت هستند از:
سنگ آهك‌، سنگ گچ‌، شن و ماسه معمولي‌، خاك رس معمولي‌، صدف دريايي‌، پوكه معدني‌، نمك‌آبي و سنگي‌، مارن‌، سنگ لاشه ساختماني و نظاير آنها.
ب ـ مواد معدني طبقه دوم عبارت هستند از:
1 ـ آهن‌، طلا، كرم‌، قلع‌، جيوه‌، سرب‌، روي‌، مس‌، تيتان‌، آنتيموان‌، موليبدن‌، كبالت‌، تنگستن‌، كادميوم وساير فلزات‌.
2 ـ نيتراتها، فسفاتها، براتها، نمكهاي قليايي‌، سولفاتها، كربناتها، كلرورها (به استثناي مواد ياد شده درطبقه يك‌) و نظاير آنها.
3 ـ ميكا، گرافيت‌، تالك‌، كائولن‌، نسوزها، فلدسپات‌، سنگ و ماسه سيليسي‌، پرليت‌، دياتوميت‌،زئوليت‌، بوكسيت‌، خاك سرخ‌، خاك زرد، خاكهاي صنعتي و نظاير آنها.
4 ـ سنگهاي قيمتي و نيمه قيمتي مانند الماس‌، زمرد، ياقوت‌، يشم‌، فيروزه‌، انواع عقيق و امثال آنها.
5 ـ انواع سنگهاي تزييني و نما.
6 ـ انواع زغال سنگها و شيلهاي غيرنفتي‌.
7 ـ مواد معدني قابل استحصال از آبها و نيز گازهاي هيدروكربوري‌.
ج ـ مواد معدني طبقه سه عبارت هستند از:
كليه هيدروكربورها به استثناي ذغال سنگ مانند: نفت خام‌، گاز طبيعي‌، قير، پلمه سنگهاي نفتي‌، سنگ‌آسفالت طبيعي و ماسه‌هاي آغشته به نفت و امثال آنها.
قير، پلمه سنگهاي نفتي و سنگ آسفالت طبيعي در صورتي كه مورد عمل وزارت نفت‌، شركتها و واحدهاي تابعه و وابسته به آن وزارت نباشد جزو معادن طبقه دو محسوب مي‌گردد.
د ـ مواد معدني طبقه چهار عبارت هستند از:
كليه مواد پرتوزا اعم از اوليه و ثانويه‌.
تبصره ـ طبقه آن دسته از مواد معدني مرتبط با محدوده طبقات يك و دو كه در طبقه‌بندي فوِق مشخص نشده يا مورد ترديد باشد و نيز طبقه موادي شامل چند ماده از يك طبقه و موادي از طبقه‌ديگر، بر حسب نوع‌، اهميت و ارزش اين مواد توسط وزارت معادن و فلزات تعيين مي‌شود.

ماده 4 ـ امور مربوط به مواد معدني طبقات يك و دو به استثناي شن و ماسه معمولي و خاك رس ‌معمولي در چهارچوب مقررات اين قانون در حيطه وظايف وزارت معادن و فلزات مي‌باشد.
تبصره ـ تشخيص معمولي بودن شن و ماسه و خاك رس با وزارت معادن و فلزات است‌.


فصل دوم ـ اكتشاف‌

ماده 5 ـ اكتشاف ذخاير معدني توسط بخشهاي دولتي و تعاوني و خصوصي اعم از اشخاص حقيقي و حقوقي انجام مي‌شود. وزارت معادن و فلزات نيز مكلف است راسا يا توسط سازمانها و شركتها و واحدهاي تابعه و يا با استفاده از خدمات اشخاص حقيقي و حقوقي ذي‌ربط واجد صلاحيت نسبت به‌اكتشاف و شناسايي ذخاير معدني كشور اقدام نمايد.

ماده 6 ـ اكتشاف ذخائر معدني‌، منوط به صدور پروانه اكتشاف توسط وزارت معادن و فلزات است‌.چگونگي اخذ پروانه‌، ضوابط اكتشاف‌، مدت اعتبار پروانه‌، انتقال حقوق متعلق به آن پروانه و نيز ساير موارد ضروري مربوط برابر مفاد اين قانون در آيين‌نامه اجرايي تعيين خواهد شد.
تبصره ـ اكتشاف حين بهره‌برداري نياز به صدور پروانه اكتشاف ندارد، لكن در صورت كشف ذخيره يا ماده معدني جديد گواهي كشف دارنده پروانه بهره‌برداري به ترتيب با رعايت مفاد اين قانون اصلاح يا گواهي جديد صادر خواهد شد.

ماده 7 ـ وزارت معادن و فلزات مكلف است پس از رسيدگي و تاييد عمليات اكتشافي نسبت به صدور گواهي كشف‌، به ‌نام دارنده پروانه اكتشاف اقدام نمايد. در اين گواهي نوع يا انواع ماده معدني كشف شده‌،كميت‌، كيفيت‌، حدود، مساحت و هزينه عمليات اكتشافي بايد ذكر شود. گواهي مزبور با تاييد وزارت‌ معادن و فلزات ظرف يك سال از تاريخ صدور، قابل انتقال به اشخاص ثالث خواهد بود.
تبصره 1 ـ چگونگي اجراي ماده فوق به خصوص در صورت عدم تاييد عمليات اكتشافي‌، در آيين‌نامه ‌اجرايي اين قانون تعيين خواهد شد.
تبصره 2 ـ در صورت عدم دستيابي به كانه پس از انجام عمليات اكتشافي‌، حقي براي دارنده پروانه ‌اكتشاف ايجاد نمي‌شود.

ماده 8 ـ دارندگان گواهي كشف مي‌توانند حداكثر ظرف يك سال پس از صدور گواهي كشف‌،درخواست خود را براي اخذ پروانه بهره برداري معدن كشف شده‌، تسليم وزارت معادن و فلزات نمايند.عدم تسليم درخواست مزبور در مهلت مقرر موجب سلب حق اولويت ياد شده‌، از آنان خواهد شد.
تبصره ـ در صورت عدم تسليم به موقع درخواست ياد شده‌، هزينه‌هاي اكتشافي مندرج در گواهي‌كشف‌، توسط بهره‌بردار ذخيره معدني مكشوفه به دارنده گواهي مذكور به ترتيبي كه در آيين‌نامه اجرايي ‌اين قانون مشخص خواهد شد پرداخت مي‌گردد.

فصل سوم ـ بهره‌برداري‌

ماده 9 ـ بهره برداري از ذخاير معدني‌، مستلزم اخذ پروانه بهره‌برداري از وزارت معادن و فلزات است‌.اين پروانه بر اساس شناسنامه معدن و طرح بهره‌برداري مصوب وزارت مذكور صادر خواهدشد.

ماده 10 ـ عاملين بهره‌برداري از ذخاير معدني عبارتند از:
الف ـ اشخاص حقيقي و حقوقي زير با تشخيص و اجازه مستقيم وزارت معادن و فلزات‌.
1 ـ دارندگان گواهي كشف‌، در مهلت مقرر در ماده 8.
2 ـ واحدهاي توليدكننده مواد معدني فرآوري شده با ارزش افزوده‌تر تا مرحله توليد مواد اوليه صنعتي‌،از معادن بلامعارض تا زماني كه به توليد ادامه مي‌دهند.
3 ـ واحدهاي صنعتي مصرف كننده مواد معدني از معادن بلامعارض‌، تا زماني كه به توليد ادامه‌مي‌دهند.
4 ـ متقاضيان بهره‌برداري كه متخصص معدن يا زمين‌شناسي بوده و يا بين آنها حداقل يك نفر از متخصصين مذكور وجود داشته باشد، از معادن بلامعارض تا زماني كه تركيب فوق را دارا باشد.
ب ـ واحدها يا شركتهاي تابعه و وابسته به وزارت معادن و فلزات بنا به ضرورت‌.
واحدها و شركتهاي مذكور مي‌توانند با استفاده از خدمات اشخاص حقيقي و حقوقي صلاحيتدار و يا با مشاركت آنها از ذخاير معدني بهره برداري كنند.
ج ـ شركتهاي تعاوني معدني متشكل از كاركنان معادن‌.
تبصره 1 ـ در صورتي كه متقاضيان بهره برداري متعدد باشند و يا متقاضيان در عداد بندهاي فوِق نباشند، مقررات مربوط به بخش معاملات دولتي قانون محاسبات عمومي ملاك عمل مي‌باشد.
تبصره 2 ـ شناسنامه هر معدن در بردارنده مشخصات معدن‌، كميت و كيفيت ذخيره معدني‌، ارزيابي‌فني و اقتصادي شامل نرخ بازگشت داخلي سرمايه‌، الزامات اجرايي عمليات معدني‌، استخراج بهينه‌ذخيره مزبور و رعايت اصول ايمني و حفاظت فني و ساير موارد ضروري است‌. ذخيره معدني قطعي‌مندرج در شناسنامه توسط وزارت معادن و فلزات تضمين خواهد شد و به عنوان وثيقه قابل قبول‌مي‌باشد.
تبصره 3 ـ پروانه بهره‌برداري سندي است رسمي‌، لازم الاجرا، حاوي مدت بهره برداري بر اساس ‌شناسنامه معدن و طرح بهره برداري مصوب‌، قابل تمديد، قابل معامله و انتقال به اشخاص ثالث كه ‌متضمن حق انتفاع دارنده پروانه از ذخيره معدني و نيز بردارنده تعهدات وي در اجراي مفاد آن مي‌باشد.مدت هر دوره بهره‌برداري با توجه به موارد فوق و ذخيره موجود تا حداكثر 25 سال با حق اولويت‌تمديد براي دارنده پروانه تعيين مي‌شود.

ماده 11 ـ وزارت معادن و فلزات مكلف است در صدور پروانه اكتشاف و بهره‌برداري از معادن به ‌خانواده‌هاي شهدا و جانبازان و ايثارگران و شركتهاي تعاوني و سهامي افراد واجد شرايط محلي‌، با رعايت مفاد اين قانون اولويت دهد.

ماده 12 ـ معادن بزرگ با توجه به ميزان ذخيره‌، عيار، ميزان استخراج‌، ارزش ماده معدني‌، ميزان‌سرمايه‌گذاري‌، موقعيت جغرافيايي و ملاحظات سياسي‌، اجتماعي و اقتصادي به پيشنهاد وزارت ‌معادن و فلزات و تصويب هيات وزيران تشخيص داده مي‌شود و نحوه‌ بهره‌برداري آن توسط هيات‌دولت تعيين مي‌گردد.

ماده 13 ـ وزارت معادن و فلزات مي‌تواند براي تامين مصالح ساختماني مورد نياز طرحهاي عمراني و نيز برداشت واريزه‌ها و ذخاير محدود كشف شده يا در صورت لزوم برداشت جزيي از يك ذخيره معدني ‌و همچنين براي عمليات آزمايشگاهي با تشخيص خود اجازه برداشت محدود صادر نمايد.

ماده 14 ـ دارنده پروانه بهره‌برداري‌، بايد درصدي از بهاي ماده معدني سرمعدن مندرج در پروانه را به‌نرخ روز، به عنوان حقوق دولتي‌، سالانه به وزارت معادن و فلزات پرداخت نمايد. وزارت مزبور مي‌تواند در صورت لزوم معادل بهاي آن‌، ماده معدني از بهره‌بردار اخذ كند.
چگونگي اجراي اين ماده و نيز ضوابط تعيين درصد ياد شده با توجه به عوامل موثر در آن از جمله محل‌ و موقعيت معدن‌، وضعيت ذخيره معدني‌، روش استخراج‌، تعهدات و سود ترجيحي بهره بردار درآيين‌نامه اجرايي اين قانون مشخص خواهد شد.
بديهي است كليه درآمدهاي حاصل از اجراي اين ماده به حساب خزانه منظور خواهد شد.
تبصره 1 ـ مبناي قيمت پايه ماده معدني معادني كه از طريق اعمال قانون محاسبات عمومي كشور واگذار مي‌شوند، ميانگين حقوق دولتي معادن مشابه مجاور آنها خواهد بود.
تبصره 2 ـ حقوق دولتي براي دارندگان اجازه برداشت‌، ميانگين حقوق دولتي معادن مجاور محل‌ برداشت خواهد بود. بررسيهاي آزمايشگاهي و كاربردي تا ميزان يك تن از پرداخت حقوق مزبور معاف‌خواهد بود.
تبصره 3 ـ ماخذ درآمد موضوع قسمت اخير بند (الف‌) تبصره (66) قانون بودجه سال 1363، درصد تعيين شده در ماده فوق خواهد بود.

ماده 15 ـ مواد باطله حاصل از عمليات استخراج و بهره‌برداري از معادن در صورت عدم استفاده‌ بهره‌بردار از آن پس از انقضاي مدت ذكر شده در پروانه يا اجازه برداشت متعلق به دولت بوده و به طرقي‌كه وزارت معادن و فلزات صلاح بداند استفاده خواهد شد.

ماده 16 ـ وزارت معادن و فلزات موظف است به منظور تشويق سرمايه‌گذاري براي توليد مواد معدني‌فرآوري شده‌، واحدهاي مربوطه را زير پوشش نظارتي و حمايتي و هدايتي خود قرار داده و از سرمايه‌گذاري بخش غيردولتي در اين امور حمايت نمايد و در اين باره مطالعات امكان سنجي و تهيه‌طرحهاي تيپ انجام دهد. چگونگي آن در آيين‌نامه اجرايي مشخص خواهد شد.

ماده 17 ـ دولت موظف است به منظور توسعه فرآوري و صادرات مواد معدني با ارزش افزوده بيشتر و نيز گسترش فعاليتهاي اكتشافي و بهره‌برداري‌، پيشنهاد وزارت معادن و فلزات در رابطه با خط ‌مشيهاي ‌توليدي‌، بازرگاني‌، مالي و پولي مرتبطه را مورد بررسي قرار داده‌، در صورت تصويب در برنامه‌هاي‌ توسعه منظور نمايد و براي تحقق آن در لوايح بودجه سالانه كشور پيش‌بيني لازم را به عمل آورد.
تبصره ـ وزارت معادن و فلزات مكلف است گسترش فرآوري مواد معدني و صادرات آن را در اولويت‌ برنامه‌هاي اجرايي خود قرار دهد.

فصل چهارم ـ مقررات عمومي‌

ماده 18 ـ وزارت معادن و فلزات مكلف است وضع بهره‌برداران فعلي را به تدريج پيش از انقضاي اعتبارمجوزهاي صادره‌، با اين قانون تطبيق داده‌، در صورت انجام تعهدات مربوط‌، براي آنان پروانه ‌بهره‌برداري جديد صادر نمايد. در هر حال اقدامات ياد شده نبايد به هيچ وجه به حقوق مكتسبه‌بهره‌برداران لطمه‌اي وارد سازد.

ماده 19 ـ هر كس بدون اخذ پروانه اكتشاف يا بهره‌برداري و يا اجازه برداشت اقدام به حفاريهاي ‌اكتشافي‌، استخراج‌، برداشت و بهره‌برداري مواد معدني نمايد، متصرف در اموال عمومي و دولتي‌ محسوب مي‌شود و با او برابر قوانين و مقررات مربوط رفتار خواهد شد. در اين موارد ماموران انتظامي ‌موظفند حسب درخواست وزارت معادن و فلزات بلافاصله از اين‌گونه عمليات جلوگيري و متهم يا متهمان را براي صدور حكم به مرجع قضايي معرفي نمايند. وزارت معادن و فلزات مكلف است ضمن‌ انجام اقدامات لازم‌، به موقع درخواست ضرر و زيان ناشي از جرم را به مرجع قضايي مربوط تسليم ‌نمايد.

ماده 20 ـ وزارت معادن و فلزات به دارندگان پروانه بهره برداري و اجازه برداشت كه به تعهدات خود عمل ننمايند و يا قادر به انجام آن نباشند با تعيين مهلتي متناسب اخطار خواهد نمود تا تعهد خود را ايفا نمايند. در صورتي كه در انقضاي مهلت مقرر اقدامي از سوي متعهد صورت نگيرد و يا اقدام انجام شده‌ به‌ طور كلي كافي نباشد، ملزم به پرداخت خسارات ناشي از عدم انجام تعهدات مربوط خواهد شد و يا درنهايت فاقد صلاحيت براي ادامه عمليات مربوط شناخته مي‌شود. انجام اين عمل در اعتبار پروانه بهره‌برداري و يا حقوق اشخاص ثالث تاثيري نخواهد داشت‌.
تبصره ـ وزارت معادن و فلزات موظف است شرايط مربوط به چگونگي جبران خسارات ناشي از عدم انجام تعهدات موضوع اين ماده را در پروانه بهره برداري و اجازه برداشت درج نمايد.

ماده 21 ـ بهره‌بردار و دارنده اجازه برداشت قبلي موظف است اموال و تجهيزات مربوط به معدن را كه ‌انتزاع آن به تشخيص كارشناسي وزارت معادن و فلزات موجب وارد آمدن لطمه و خسارت به معدن‌ مي‌شود به نرخ تعيين شده بر اساس ارزيابي كارشناس رسمي دادگستري به قيمت روز به بهره‌بردار جديد واگذار نمايد. در صورت عدم واگذاري اموال و تجهيزات مربوط به معدن برابر شرايط ياد شده مسوول جبران خسارت وارده خواهد بود.

ماده 22 ـ چنانچه اجراي عمليات معدني در محدوده املاك داير يا مسبوق به احياي اشخاص واقع و نياز به تصرف اين املاك باشد، مجري عمليات پس از تاييد وزير معادن و فلزات مكلف است اجاره يا بهاي آن را بدون محاسبه ذخاير معدني واقع در آن‌، برابر نظر كارشناس رسمي دادگستري به قيمت روز به صاحب ملك بپردازد و در صورت امتناع وي از دريافت آن‌، در صندوق سازمان ثبت اسناد و املاك‌ كشور توديع نمايد كه در اين حالت زمينه انجام عمليات معدني توسط وزارت معادن و فلزات با هماهنگي دستگاههاي مسوول فراهم خواهد شد.
تشخيص داير يا مسبوق به احياء بودن املاك و وضع مالكيت مالك يا مالكين به عهده مراجع مربوطه ‌مي‌باشد.
تبصره 1 ـ در صورتي كه براي ادامه عمليات اكتشافي يا بهره‌برداري و استخراج معادن واقع در خارج از املاك ياد شده نياز به حفر كانال يا تونل زيرزميني باشد كه در عمق عرفي املاك مزبور قرار گيرد،مشمول ماده فوق بوده‌، در غير اين صورت تابع ملك نخواهد بود. تشخيص عمق عرفي موضوع اين‌تبصره با توجه به نوع كاربري اراضي منطقه عمليات معدني به عهده كارشناس رسمي دادگستري‌مي‌باشد.
تبصره 2 ـ مالك يا مالكين املاك فوق الذكر يا قائم مقام قانوني آنها در اخذ پروانه اكتشاف ذخايرسنگ لاشه ساختماني و سنگهاي تزييني و نما واقع در عمق عرفي املاك داير يا مسبوق به احياي خودكه به ترتيب مقرر در قسمت اخير تبصره فوق تعيين مي‌شود، مشروط به تسليم درخواست به وزارت‌معادن و فلزات‌، قبل از صدور پروانه اكتشاف براي سايرين‌، نسبت به آنها حق تقدم خواهند داشت كه دراين صورت مواد مكشوفه تا عمق عرفي به تبع ملك متعلق به آنان بوده‌، ضمن معافيت از پرداخت‌حقوق دولتي‌، براساس مفاد ماده (10) و بند (1) شق (الف‌) ماده مذكر و با آنها رفتار خواهد شد.
تبصره 3 ـ ماموران انتظامي مكلفند در صورت ممانعت مالك از اجراي عمليات معدني موضوع اين‌ماده‌، بلافاصله به درخواست وزارت معادن و فلزات طبق مقررات موضوعه رفع ممانعت و مزاحمت‌نمايند.

ماده 23 ـ هرگونه اقدام در محدوده‌هاي بهره برداري و برداشت مواد معدني‌، توسط دستگاههاي اجرايي ‌اعم از وزارتخانه‌ها، شركتها و سازمانهاي دولتي و موسسات عمومي غيرانتفاعي و نهادهاي انقلاب و واحدهاي تابعه آنها موكول به كسب مجوز از وزارت معادن و فلزات مي‌باشد.

ماده 24 ـ جهت تسريع در امر اكتشاف و بهره برداري از معادن‌، دستگاههاي اجرايي مربوط مكلفند حداكثر ظرف چهار ماه نسبت به استعلام وزارت معادن و فلزات در مورد حريمهاي قانوني مربوط به آنها و مناطق موضوع بند (الف‌) ماده (3) قانون حفاظت و بهسازي محيط زيست مصوب 1353 و اصلاحيه‌هاي تصويب شده آن و رعايت قانون حفاظت و بهره‌برداري از جنگلها و مراتع كشور مصوب‌سال 1346 و اصلاحيه‌هاي بعدي آن و نيز قانون حفظ كاربري اراضي زراعي و باغها مصوب سال 1374هنگام صدور پروانه اكتشاف و بهره برداري اعلام نظر نمايند. عدم اعلام نظر در مهلت مقرر به منزله‌ موافقت دستگاههاي مزبور براي اجراي عمليات فوق تلقي مي‌شود.

ماده 25 ـ چنانچه محدوده عمليات معدني در منابع ملي و طبيعي واقع باشد، مطابق تبصره (4) ماده‌(3) قانون حفاظت و بهره برداري از جنگلها و مراتع كشور مصوب 1346 و اصلاحيه‌هاي تصويب شده‌آن اقدام‌، لكن به جاي بهره مالكانه و حق الارض مندرج در تبصره ياد شده به مأخذ سه درصد (3%)حقوق دولتي موضوع ماده (14) اين قانون و تبصره‌هاي (1) و (2) آن به منظور بازسازي مناطق‌ عمليات معدني‌، علاوه بر حقوق دولتي مذكور توسط وزارت معادن و فلزات از بهره‌برداران و دارندگان ‌اجازه برداشت دريافت و به حساب مربوطه واريز مي‌شود.

ماده 26 ـ محدوده‌هاي مربوط به استخراج و انباشت و بهره برداري مواد معدني و دفع مواد زائد معادن‌ واقع در منابع ملي كه مساحت اين محدوده‌ها در مجوز صادره قيد مي‌شود، عرصه عملياتي معدن‌ مربوطه بوده و تا پايان عمر معدن به صورت اموال عمومي در مجوزهايي كه صادر مي‌شود به منزله ‌تصرف در اموال عمومي محسوب مي‌شود.

ماده 27 ـ وزارت معادن و فلزات موظف است به منظور استفاده مطلوب از خدمات متخصصان معدن‌ و زمين‌شناسي و امور مربوط به آن‌، اين گروه را در قالب دفاتر فني مهندسي ساماندهي كند. دولت‌ موظف است لايحه نظام مهندسي معدن و زمين‌شناسي را تدوين نموده و ظرف شش ماه از تاريخ ‌تصويب اين قانون به مجلس ارائه نمايد.

ماده 28 ـ دستگاههاي اجرايي مكلفند با توجه به موقعيت جغرافيايي معادن و لزوم توسعه بخش ‌معدن‌، مناطق محل وقوع معادن را جزو اولويت اجراي طرحها و برنامه‌هاي توسعه‌اي و اعمال نرخهاي‌تعرفه‌اي ـ ترجيحي خود قرار دهند.

ماده 29 ـ به منظور ايجاد ثبات در محاسبات اقتصادي توليد مواد معدني‌، مقرراتي كه منجر به تحميل‌ هزينه غيرمرتبط و سربار براي توليد مواد مذكور مي‌شود از تاريخ تصويب اين قانون كان لم يكن تلقي‌مي‌گردد.

ماده 30 ـ مطالبات وزارت معادن و فلزات از اشخاص‌، اعم از حقيقي يا حقوقي بابت حقوق دولتي‌، سه‌درصد بازسازي و جبران خسارت ناشي از عدم انجام تعهدات‌، به ترتيب موضوع ماده (14) وتبصره‌هاي (1) و (2) آن و مواد (20) و (25) اين قانون‌، درحكم مطالبات مستند به اسناد لازم الاجرابوده و براساس ماده (48) قانون محاسبات عمومي كشور مصوب 1/6/1366 مجلس شوراي اسلامي‌بر طبق مقررات اجرايي مالياتهاي مستقيم قابل وصول خواهد بود.
ضرر و زيان ناشي از ديركرد براساس جدولي خواهد بود كه به همراه آيين‌نامه اجرايي اين قانون توسط‌ وزارت معادن و فلزات تهيه و به تصويب هيات وزيران خواهد رسيد.

ماده 31 ـ به منظور تحقق توسعه پايدار در بخش معدن‌، دولت موظف است صندوق بيمه‌سرمايه‌گذاري فعاليتهاي معدني را جهت تامين تمام يا قسمتي از خسارات احتمالي ناشي از عدم كشف‌كانه و سرمايه‌گذاريهاي موجود، طبق اساسنامه‌اي كه به تصويب هيات وزيران خواهد رسيد در وزارت‌معادن و فلزات تاسيس نمايد و همه ساله در صورت لزوم اعتبار مورد نياز سهم دولت را با توجه به‌ سياستهاي توليدي در لوايح بودجه سالانه پيشنهاد نمايد.

ماده 32 ـ وزارت معادن و فلزات مجاز است در اجراي بند (14) ماده (1) قانون تاسيس وزارت مزبور مصوب سال 1363 مجلس شوراي اسلامي به منظور تسريع در تحقق امر اكتشاف و شناسايي كانسارها و ضرور تا ساير عمليات معدني‌، شركتهاي عملياتي كه اساسنامه آنها به تصويب هيات وزيران خواهد رسيد، تاسيس نمايد.

ماده 33 ـ كاركنان رسمي دولت در وزارت معادن و فلزات و شركتها و سازمانهاي تابعه دولتي در زمان ‌اشتغال و تا يك سال بعد از قطع اشتغال نمي‌توانند به طور مستقيم يا غيرمستقيم در معاملات و امتيازات موضوع اين قانون ذي سهم و يا ذي نفع باشند. در صورت تخلف به انفصال ابد از خدمات‌ دولتي و محروميت از پنج تا ده سال از هرگونه عقد قرارداد معدني و اخذ هرگونه مجوز عمليات معدني ‌محكوم مي‌گردند.

ماده 34 ـ وزارت معادن و فلزات مكلف است در كليه معادن كشور براي جلوگيري از تخريب و تضييع‌ ذخاير معدني و اجراي تعهدات اكتشاف‌كنندگان و بهره‌برداران و رعايت اصول ايمني و حفاظتي كاركنان ‌معادن طبق آيين‌نامه اجرايي اين قانون نظارت كامل بنمايد.

ماده 35 ـ آيين‌نامه اجرايي اين قانون توسط وزارت معادن و فلزات با هماهنگي ساير وزارتخانه‌ها،سازمانها و ارگانهاي ذي ربط در مدت سه ماه تهيه و به تصويب هيات وزيران خواهد رسيد.

ماده 36 ـ از تاريخ تصويب اين قانون‌، قانون معادن و اصلاحات بعدي آن و نيز ساير قوانين و مقررات‌مربوط در قسمت مغاير لغو مي‌گردد.


منبع : كانون وكلاي دادگستري كل