معدن ها، مرجع اطلاع رسانی و معاملات معدن با هدف شناسایی وارائه فرصتهای سرمایه گذاری ناب و تمرکز بر شفاف سازی فضای معاملاتی معادن کشور، نسبت به کشف و پیشنهاد پتانسیل های موجود پا به عرصه حضور نهاد.

اخبار و مقالات

ارزش کالاي صادراتي در گمرک

هر کالايي که به عنوان صادرات به گمرک اظهار مي شود صرفنظر از قيمتي که طبق قرارداد براي آن تعيين شده به طور کلي فارغ از ارزش کالا در خارج داراي قيمتي است که قبلا توسط مرجع رسمي دولتي تعيين شده و به صورت فهرست قيمتهاي صادراتي در اختيار گمرک , بانک و ساير سازمانها قرار مي گيرد. لذا صادر کنندگان به اين قيمتها دسترسي دارند و الزاما اظهارنامه هاي صادراتي نيز بايد با همين ارزشها تقويم گردد. اين نحوه قيمت گذاري کالاهاي صادراتي و الزام کليه صادرکنندگان به رعايت ان براي اين است که اولا صادرکننده اگر مجاز به اظهار قيمت کالايي که صادر مي کند به دلخواه باشد قطعا براي يک نوع کالا قيمتهاي مختلف به گمرک اظهار مي گردد و به اين ترتيب چنانچه قرار بر اخذ تعهد ارزي يا اخذ ماليات يا حتي تهيه آمار بازرگاني باشد هيچ کدام از اين منظورها درست برآورده نخواهد شد.

ارزش کالاي ورودي در گمرک

ارزش کالاي ورودي در گمرک در همه موارد عبارت است از بهاي سيف CIF (بهاي خريد کالا در مبدا به اضافه هزينه بيمه و حمل و نقل و باربندي) و کليه هزينه هاي مربوط به افتتاح اعتبار يا واريز بروات و همچنين حق استفاده از امتياز نقشه, مدل و علامت گذاري بازرگاني و ساير حقوق مشابه مربوط به کالا و ساير هزينه هايي که به آن کالا تا ورود به اولين دفتر گمرکي تعلق مي گيرد که از روي سياهه خريد يا ساير اسناد تسليمي صاحب کالا تعيين و براساس نرخ ارز و برابري هاي اعلام شده از طرف بانک مرکزي ايران در روز تسليم اظهار نامه خواهد بود.

اسناد حمل

بارنامه به منزله سند قرارداد حمل, رسيد دريافت کالا و سند مالکيت آن است و همچنين سندي است که زمان ادعاي خسارت از شرمت بيمه مي تواند به عنوان پشتوانه مورد استفاده واقع شود.

جزئيات مندرج در بارنامه بايد شامل موارد زير باشد:

شرح کالا - علائم و يا شماره هاي تجاري - نام کشتي حامل - ذکر عبارتي که حاکي از وجود کالا در کشتي باشد - بنادر بارگيري و تخليه - نام حمل کننده کالا - نام گيرنده کالا - نام و نشاني شخصي که ورود اجناس به اطلاع او مي رسد هزينه حمل پرداخت شده يا قابل پرداخت در مقصد مي باشد. تعداد نسخه هاي بارنامه که به صورت اصل صادر شده است - تاريخ صدور.

اسناد مثبته گمرکي

اسناد مثبته گمرکي بطور کلي اسنادي هستند که مويد ورود کالا به ترتيب مجاز به کشور, انجام تشريفات قطعي گمرکي در خصوص انها و ترخيص از گمرک با صدور سند و پرداخت کليه وجوهي که به ورود قطعي کالا تعلق مي گيرد مي باشد اسناد نادرست. منظور از اسناد نادرست , اسناد يا سياه هايي است که در ان خصوصيات کالا صحيح و مختصرا ذکر نشده است و صاحب کالا از عدم تصريح خصوصيات به زبان دولت اقدام و کالاي ديگري را با حقوق گمرکي و سود بازرگاني و عوارض کمتر اظهار نموده باشد.

اظهارنامه کالا

اظهاري است که بر روي برگي که گمرک تعيين نموده تنظيم مي شود در اين اظهارنامه اشخاص ذينفع روش گمرکي را که بايد در مورد کالا اجرا شود ذکر مي کنند و مشخصاتي را که از نظر گمرک براي اجراي ان روش لازم است قيد مي کنند.

اظهارنامه ورود يا خروج

عبارت است از هر نوع اظهارنامه اي که توسط شخص مسئول وسيله حمل و نقل يا نماينده او بايد هنگام ورود يا خروج وسيله حمل ونقل به مقامات گمرکي ارائه شود و حاوي مشخصات لازم در ارتباط با وسيله حمل و نقل, مسير سفر, بار, کالاهاي توشه اي و ملزومات, کارکنان و مسافرين مي باشد.

اظهارنامه گمرکي

اظهارنامه گمرکي عبارتست از هرگونه اظهار يا عملي به هر شکل که مورد قبول گمرک باشد . اطلاعات مورد نياز راجع به اشخاص يا محموله يا کالا به گمرک اعلام شود. در مورد صادرات و واردات تنظيم اظهارنامه الزامي است.
تشريفات گمرکي جهت ترخيص کالا:
وقتي که کالا وارد قلمرو گمرکي شد صاحب کالا يا نماينده قانوني او بايد نسبت به تکميل و تنظيم اظهارنامه با توجه به مشخصات کامل کالا اقدام نمايد پس از بررسي کالا توسط سرويس ارزياب و تطبيق مشخصات کامل کالا با اظهارنامه ائم از شماره تعرفه و غيره و همچنين انجام آزمايشات لازم و پرداخت حقوق و سود متعلقه , هزينه هاي مربوط به آزمايشات و تعرفه بندي و غيره پروانه سبز گمرکي صادر مي شود.
يعني هر اظهار يا اقدامي که راجع به اطلاعات خاص مورد نياز گمرک به هر شکل که توسط گمرک توصيه شده يا مورد قبول واقع شود.

اظهارنامه مبدا

عبارت است از يک شرح مقتضي در رابطه با مبدا کالاهاي ساخته شده که در موقع صدور انها توسط سازنده, توليد کننده , تهيه کننده , صادر کننده يا هر شخص صلاحيتدار ديگري در فاکتور تجاري يا هر سند ديگري که مربوط به کالاها باشد ذکر مي گردد.

پروفرما يا پيش فاکتور

در بروفرما کليه مشخصات کالا و شرايط جهت روشن شدن و آگاهي طرفين از نحوه حمل و نقل و قرارداد و غيره که به اختصار توضيح داده مي شود بايد اشاره شود.
- ORIGIN که نشان مي دهد کالا ساخت چه کشوري است. - تاريخ اعتبار پروفرما
- قيمت کالا

- مبدا ء حمل کالا
- وسيله حمل و نقل
- زمان تحويل کالا
- نحوه حمل
- بازرسي

اسناد حمل:

بارنامه به منزله سند قرارداد حمل، رسيد دريافت کالا و سند مالکيت آن است و همچنين سندى است که زمان ادعاى خسارت از شرکت بيمه ميتواند به عنوان پشتوانه مورد استفاده واقع شود.

بارنامه:

دراصطلاح بين المللى کشتيرانى بارنامه را (بيل آوليدينگ) و در جاده و هواپيما CMRو در راه آهن CIM ميخوانند و بارنامه مدرکى است براى حمل يک واحد و يا يک پارتى کالا.

پروفرما:

سياهه خريدى است که فروشنده از مبداء به عنوان پيشنهاد فروش يا تعيين ارزش و شرايط فروش صادر مى کند که سياهه بايد به تأييد مرکز تهيه و توزيع مربوطه برسد پروفرما را پيش فاکتور نيز ميگويند.

Transshipment

عبارت از روش گمرکى است که به موجب ان کالا تحت نظارت گمرکى از يک وسيله حمل و نقل ورودى به يک وسيله حمل و نقل خروجى (صدور ) در حوزه يک دفتر گمرکى که آن دفتر در عين حال دفتر گمرکى توأم است ، که هم براى واردات و هم براى صادرات اختصاص دارد.