معدن ها، مرجع اطلاع رسانی و معاملات معدن با هدف شناسایی وارائه فرصتهای سرمایه گذاری ناب و تمرکز بر شفاف سازی فضای معاملاتی معادن کشور، نسبت به کشف و پیشنهاد پتانسیل های موجود پا به عرصه حضور نهاد.

اخبار و مقالات

جستجوی پیشرفته

آگهی های ویژه

سنگها و جواهرات موافق و مخالف بروج مختلف :

1 برج حمل / فروردین

سنگهای موافق = مرجان حجرالدم الماس عقیق زبرجد سنگ یشم

سنگهای مخالف = مروارید اوپل سنگ موسی

2 . برج ثور / اردیبهشت

سنگهای موافق = الماس مروارید یاقوت کبود

سنگهای مخالف = یاقوت اصغر ( پکهراج ) زبرجد الماس زرد

3 . برج جوزا / خرداد

سنگهای موافق = زمرد سنگ یشم

سنگهای مخالف = یاقوت کبود فیروزه اکوامرائن

4 . برج سرطان / تیر

سنگهای موافق = عقیق حجرالقمر مروارید زبرجد زمرد

سنگهای مخالف = سنگ موسی لاجورد روبی

5 . برج اسد / مرداد

سنگهای موافق = یاقوت یاقوت کبود الماس - عقیق

سنگهای مخالف = یاقوت اصغر زمرد

6 . برج سنبله / شهریور

سنگهای موافق = زمرد لاجورد سنگ یشم عقیق الماس زرقون

سنگهای مخالف = فیروزه ایمی تهست اکوامرائن

7 . برج میزان / مهر

سنگهای موافق = الماس یاقوت کبود سنگ یشم زبرجد یاقوت اصغر

سنگهای مخالف = مروارید سنگ موسی روبی

8 . برج عقرب / آبان

سنگهای موافق = یاقوت اصغر الماس عقیق سرخ اوپل

سنگهای مخالف = زمرد زرقون

9 . برج قوس / آذر

سنگهای موافق = یاقوت اصغر فیروزه لهسنیا - حجرالقمر

سنگهای مخالف = عقیق یاقوت کبود اکوامرائن

10 . برج جدی / دی

سنگهای موافق = یاقوت کبود فیروزه عقیق

سنگهای مخالف = حجرالقمر روبی اوپل

11 . برج دلو / بهمن

سنگهای موافق = یاقوت کبود عقیق - فیروزه

سنگهای مخالف = یاقوت اصغر لاجورد الماس زرد

12 . برج حوت / اسفند

سنگهای موافق = زبرجد لاجورد حجرالقمر سنگ یشم

سنگهای مخالف = عقیق فیروزه یاقوت کبود